Regeringens utredare, justitierådet Stefan Johansson, har idag den 25 maj överlämnat sina förslag till justitieminister Morgan Johansson.

Utredningen, som fått namnet Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11), har haft uppdraget att överväga och föreslå åtgärder för att stärka rättsprocessen och öka lagföringen. Bland annat har utredningen övervägt ett system med kronvittnen och möjligheten att tillåta anonyma vittnen i rättsprocessen.

Utredaren föreslår bland annat att det ska införas en strafflindringsgrund för medverkan till utredning av annans brottslighet, alltså ett system liknande kronvittnen. Utredningen lämnar också flera lagförslag för ett förbättrat stöd och skydd för vittnen, bland annat om sekretess i domstol, men även om att vittnen ska informeras om rättsprocessen och om möjligheten till stöd. Betänkandet innehåller också förslag på straffskärpningar för bland annat övergrepp i rättssak.

Däremot avvisar utredningen tanken på anonyma vittnen. I sin sammanfattning skriver utredaren: ”Sammantaget anser vi att en reglering om anonyma vittnen i högst begränsad utsträckning skulle bidra till utredningar av eller lagföringar för brott. De skäl som talar mot att införa en reglering som ger möjlighet för vittnen att lämna sina uppgifter anonymt är starkare än de skäl som talar för en sådan reglering. Vi anser därför att det inte bör införas en möjlighet att vittna anonymt.”

Betänkandet ska nu remissbehandlas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Advokatsamfundets expert i utredningen, advokat Bengt Ivarsson, har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Ivarsson kallar förslaget om strafflindring för medverkan i brottsutredningar en ”udda fågel” i den svenska rättsordningen, och anser att de argument som presenteras för den nya strafflindringsgrunden inte håller.  

Bengt Ivarsson anser att ett införande av strafflindring för uppgifter om annans brottslighet riskerar att få en mycket begränsad användning. Han konstaterar också att det i de fall det kan komma till användning finns en stor risk ”att dessa personer riskerar liv och hälsa både för egen del och för närståendes del”.

Vidare skriver han: ”För att ett sådant införande ska vara motiverat krävs att övertygande argument presenteras för detta. Det har i utredningen inte presenterats argument av sådan tyngd att det motiverar införandet av en strafflindringsbestämmelse vid medverkan av utredningen om annans brottslighet.”

SOU 2021:35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring