Advokatsamfundet avstyrker i ett skarpt formulerat remissvar utredningsförslaget om en ny lag som möjliggör att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten tar emot uppgifter från Försvarets radioanstalt även efter det att en förundersökning har inletts.

Advokatsamfundet anser att dagens lagstiftning och system för hantering av underrättelsematerial från signalspaning är tillräckligt effektiva för de brottsbekämpande myndigheterna samtidigt som godtagbara rättssäkerhetskrav upprätthålls. De föreslagna nya reglerna riskerar istället att sätta grundläggande rättssäkerhetsgarantier ur spel, menar Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet huvudinvändningar mot förslaget är att det varken är känt hur redovisning av signalspaningsmaterialet från FRA till NOA kommer att ske, eller vilken bearbetning och vidarebefordran som ska göras.

Enligt utredningsförslaget ska uppgifterna från signalspaning inte få användas för att utreda brott, utan enbart för att förhindra brottslig verksamhet. Uppdelningen kommer, enligt Advokatsamfundet, att skapa mycket svåra gränsdragningsproblem inom den myndighet som uppgifterna lämnas till. Det finns, skriver samfundet, till och med en risk för att informationsöverföringen kan komma att begränsas för att undvika dessa gränsdragningsproblem, vilket i så fall gör lagförslaget kontraproduktivt utifrån sin ursprungliga tanke.

Advokatsamfundets tyngsta invändning inriktas dock på det föreslagna förbudet mot att använda uppgifter till förmån för den misstänkte.  Här illustrerar samfundet problemen med ett exempel:

”A, B (bosatta i Malmö) och C (bosatt i Köpenhamn) för en diskussion om att sätta en bomb överst i byggnaden Turning Torso i Västra hamnen i Malmö. Diskussionerna blir föremål för FRA:s signalspaning. I ett ganska tidigt skede uttalar emellertid A att han inte vill delta och tar definitivt avstånd från planerna. B och C fortsätter planeringen. Senare, under förevändning om en utflykt och restaurangbesök i Västra hamnen åker alla tre dit i A:s bil. A ovetandes placeras bomben i byggnaden. Tack vare avlyssning omhändertas och desarmeras bomben. A, B och C kommer att gripas och delges misstanke om försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Uppgifterna om A:s avståndstagande får inte användas i förundersökningen mot honom.”

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)