Inom ramen för Sieps (Svenska institutet för Europapolitiska studier) genomförs ett seminarium den 12 december med rubriken

EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen:
konsekvenser och påverkan på nationella domstolar

Under de senaste åren har långtgående reformer av det polska rättsväsendet lett till oenighet mellan kommissionen och Polen. Frågan har också gjort avtryck i EU-domstolens praxis, bland annat i en dom som rör utlämnandet av en person från Irland till Polen enligt den så kallade europeiska arresteringsordern.

Vad innebär den domen för svenska rättstillämpande myndigheter? Hur bedömer man ett annat lands rättssystem? Hur påverkar eventuella brister i rättsstatsprincipen i det enskilda fallet?

Medverkande

  • Johan Hirschfeldt, f.d. president i Svea hovrätt, även supplerande ledamot av Venedigkommissionen.
  • Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, även svensk ledamot av Venedigkommissionen.
  • Eva Storskrubb, advokat och docent i processrätt vid Uppsala universitet.
  • Per Hedvall, byråchef för enheten för internationellt rättsligt samarbete vid Åklagarmyndighetens huvudkontor.

Moderator

Anna Rogalska Hedlund, jurist och utredare på Sieps.

Datum, tid och plats

Onsdagen den 12 december kl. 9.00–10.30. Registrering och kaffe från 8.30.

Seminariet äger rum hos Sieps, Torsgatan 11, Stockholm (4:e våningen, lokal Riksmötet).

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten. Observera att seminariet kommer att filmas.

Anmäl dig senast den 10 december.

Mer om EU och rättsstaten finns att läsa på följande länk:
http://www.sieps.se/teman/perspektiv-eu-och-respekten-for-rattsstatens-principer/