Flera remissinstanser har avstyrkt lagförslaget om att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – men förbjudas att använda uppgifterna för att utreda brott.

Enligt Advokatsamfundet är risken mycket stor för att grundläggande rättssäkerhetsgarantier kommer att sättas ur spel med den lagstiftning som föreslås.

I Sveriges Radios P1 i dag den 16 november redogjorde Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg för bakgrunden till samfundets kritik mot förslaget.

Anne Ramberg förklarade att enligt gällande lagregler får polisen inte tillgång till signalspaning om en förundersökning inleds. Lagförslaget innebär att polisen kommer att få tillgång till informationen, men inte få använda den i förundersökningen. Anne Ramberg konstaterade att det får en rad konsekvenser:

– Inte minst innebär det bland annat att man heller inte kan använda uppgifter som talar till förmån för den misstänkte, sa hon.

– Det finns inte beskrivet praktiskt hur man ska gå till väga för att säkerställa att inte informationen ändå, på ett felaktigt sätt, ändå kommer att ligga till grund för förundersökningen – och då utan möjlighet för den tilltalade att få den insyn som han eller hon är berättigad till, sa Anne Ramberg.

Inslag i Sveriges Radio P1 om kritiken mot lagförslaget om signalspaning

Advokatsamfundets remissyttrande över promemorian Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)