Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut att neka en försvarare ersättning för merkostnader på grund av att advokaten är verksam på annan ort än där domstolsprövningen äger rum. HD fastställer därmed det positiva förhandsbeskedet från Norrköpings tingsrätt.

Stockholmsadvokaten i det aktuella målet var begärd som försvarare av en person i Norrköping, misstänkt för grovt narkotikabrott. Norrköpings tingsrätt gav ett positivt förhandsbesked till advokaten, och ansåg att det fanns särskilda skäl för att staten skulle stå för de merkostnader som kom av att advokaten verkade på annan ort.

Justitiekanslern överklagade beslutet till hovrätten, som ändrade tingsrättens beslut. Enligt hovrätten fanns det inte särskilda skäl som motiverar ersättning för merkostnader, främst eftersom den misstänkte i detta fall inte riskerade att dömas till fängelse på livstid.

Men HD, som nu prövat frågan, anser alltså att tingsrättens förhandsbesked ska gälla och att försvararen ska få ersättning för sina merkostnader. Enligt HD fanns det i och för sig inte särskilda skäl som motiverade ersättning för merkostnader för en distansförsvarare när tingsrätten meddelade sitt förhandsbesked. När frågan väl prövades i hovrätten hade dock försvararen hunnit sätta sig in i målet, och det fanns därmed särskilda skäl att godta merkostnaderna.

HD skriver i beslutet att om distansförsvararen ”vid tidpunkten för prövningen i högre rätt har satt sig in i ärendet och de totala kostnaderna för försvaret inte kan förväntas bli avsevärt högre än de redan upplupna kostnaderna tillsammans med kostnaderna för en ny försvarare, bör det positiva förhandsbeskedet bestå. Det gäller oavsett om det inte funnits tillräckliga skäl för tingsrätten att meddela det positiva förhandsbeskedet.”

Advokatsamfundet har lämnat ett yttrande inför prövningen.

Läs beslutet i HD:s mål nr Ö 5945-18.