Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar helt förslagen i betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet.

Samfundet skräder inte orden i sitt yttrande. Bland annat sägs att förslaget saknar ”en genomgripande analys i fråga om förslagens reella behov och effektivitet, liksom förslagens proportionalitet såväl i förhållande till nytta ./. kostnad, som i förhållande till dess långtgående effekter på bl.a. den lagstadgade tystnadsplikten för advokater”.

”Genom förslaget i stort sett elimineras grundläggande rättsstatliga intressen såsom sekretess, kundlojalitet och oberoende gentemot staten. Att tvinga skatterådgivare, t.ex. advokater, att anta rollen som angivare åt staten och i praktiken agera biträde åt Skatteverket kan självfallet inte accepteras. Ett genomförande av förslaget skulle därmed få mycket långtgående negativa effekter på rättssäkerheten. Därtill skulle den uppenbara problematik med otydliga begrepp leda till en oacceptabel brist i fråga om systemets förutsebarhet” skriver man vidare.

Advokatsamfundet ansluter sig i remissyttrandet till det särskilda yttrande som några av utredningens experter, däribland advokat Börje Leidhammar, fogat till betänkandet, men fokuserar särskilt på de negativa effekter som förslagen kan få för advokaters lojalitetsplikt och tystnadsplikt gentemot klienterna. Advokaterna är i förslagen delvis undantagna från rapporteringsplikten, men ska ändå lämna vissa uppgifter till Skatteverket. Advokatsamfundet anser att utredningen ger uttryck för en direkt felaktig föreställning om tystnadspliktens omfattning, och att de krav som ställs på advokaterna urholkar advokatsekretessen.

Advokatsamfundet pekar också på flera oklarheter i betänkandet, bland annat kring vad som avses med rådgivare och vilka arrangemang som egentligen är rapporteringspliktiga. Dessutom riskerar förslagen om sanktioner för den som inte fullgör sin rapporteringsplikt att strida mot principen ne bis in idem, alltså att samma gärning inte får prövas två gånger.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)