I propositionen Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt (prop. 2018/19:96) föreslår regeringen att Säkerhetspolisen och Polismyndighetens nationella operativa avdelning ska få utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts (FRA) signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

I dags får Säkerhetspolisen (Säpo) och Polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA) inte tillgång till uppgifter från signalspaning när det gäller företeelser som myndigheterna bedriver en förundersökning om. Om det exempelvis framkommer uppgifter som tyder på att en internationell terroristorganisation planerar ett terroristattentat i Sverige, och misstankarna når sådan styrka att Säpo inleder en förundersökning, måste FRA avbryta sin rapportering till myndigheten.

Regeringen föreslår nu en ny lag som ska göra att Säpo och NOA kan bestämma inriktningen av signalspaning och ta emot underrättelser med inhämtade uppgifter, även om det pågår en förundersökning.

Den nya lagen innebär att uppgifter från FRA får användas i underrättelsearbetet, men inte för att utreda brott. De brottsbekämpande myndigheterna ska begränsa enskilda tjänstemäns tillgång till uppgifterna.

Regeringen föreslår att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha tillsyn över tillämpningen av den nya lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Advokatsamfundet avstyrkte i ett skarpt formulerat remissvar i november 2018 utredningsförslaget om den nya lagen. Advokatsamfundet ansåg att dagens lagstiftning och system för hantering av underrättelsematerial från signalspaning är tillräckligt effektiva för de brottsbekämpande myndigheterna, samtidigt som godtagbara rättssäkerhetskrav upprätthålls.

De föreslagna nya reglerna riskerar istället att sätta grundläggande rättssäkerhetsgarantier ur spel, menade Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet huvudinvändningar mot förslaget är att det inte är känt vare sig hur FRA ska redovisa signalspaningsmaterialet till NOA, eller hur materialet ska bearbetas och vidarebefordras. Enligt Advokatsamfundet väcker en utökad tillgång till uppgifterna frågor om hur underrättelser med uppgifter rapporteras, vilka garantier som finns för att uppgifterna inte används i förundersökningar och hur uppgifterna sprids.

Enligt utredningsförslaget ska uppgifterna från signalspaning inte få användas för att utreda brott, utan enbart för att förhindra brottslig verksamhet. Enligt Advokatsamfundet kommer uppdelningen att skapa mycket svåra gränsdragningsproblem inom den myndighet som uppgifterna lämnas till. Det finns till och med risk för att informationsöverföringen kan komma att begränsas för att gränsdragningsproblemen ska undvikas, vilket i så fall gör lagförslaget kontraproduktivt utifrån den ursprungliga avsikten.

Advokatsamfundet ansåg också att Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsuppdrag torde bli nästan omöjligt att utföra.

Men Advokatsamfundets tyngsta invändning gäller det föreslagna förbudet mot att använda uppgifterna från FRA till förmån för den som är misstänkt för brott.

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt (prop. 2018/19:96)

Advokatsamfundets yttrande över utredningen Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)