Advokatsamfundet säger i sitt remissvar till betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) ja till förslaget om att införa ett särskilt hedersbrott.

I remissvaret skriver samfundet bland annat att: ”Advokatsamfundet anser det självklart att tydligt ta ställning mot såväl hedersrelaterat våld och förtryck som mäns våld mot kvinnor och anser det angeläget att beivra sådan förekomst. Det är därför positivt att det införs en särskild straffbestämmelse som kriminaliserar sådana gärningar och tydligt markerar att hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt.”

Advokatsamfundet är också positivt till att förtals- och förolämpningsbrotten enligt 5 kap. brottsbalken ska kunna ingå i fridskränkningsbrotten, olaga förföljelse och det föreslagna hedersbrottet. Ett viktigt skäl är, enligt remissvaret, att dessa brott ”med ökad användning av internet och sociala medier ökat markant under senare år och det är inte ovanligt att dessa brott används som medel för att systematiskt trakassera och kränka närstående- eller tidigare närstående personer.”

För att samhället bättre ska kunna skydda dem som utsätts förföljelse och systematiska hot och trakasserier föreslår utredaren att ett utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning som första åtgärd. I fall där tidigare kontaktförbud överträtts och det inte finns särskilda skäl mot det, ska kontaktförbud förenas med villkor om elektronisk övervakning. Utredaren vill dessutom höja minimistraffet för överträdelse av kontaktförbud.

Advokatsamfundet pekar på att kontaktförbud med elektronisk övervakning är en mycket ingripande åtgärd, men anser att förslaget är väl avvägt på den punkten ”utifrån att skyddspersonens lidande till följd av överträdelser måste väga tyngre än det ingripande det innebär för den som meddelats sådant kontaktförbud”.

I remissvaret pekar Advokatsamfundets avslutningsvis på att det krävs utbildning av alla relevanta aktörer omkring hedersrelaterat våld, för att den nya lagen ska få avsedd effekt. Det är också viktigt att den som utsatts för brott tidigt får ett lämpligt målsägandebiträde förordnat ”eftersom ett kvalificerat målsägandebiträde på ett professionellt och konstruktivt sätt kan bidra till att bemötandet, stödet och skyddet av brottsutsatta förbättras och utvecklas, men även till att förundersökningen effektiviseras t.ex. genom att väsentliga uppgifter kommer fram i ett tidigt skede av förundersökningen, något som även är viktigt från ett rättssäkerhetsperspektiv.”

Till Advokatsamfundets remissvar.

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)