Som en följd av pandemin beslutade Advokatsamfundets styrelse under 2020 om ett tillfälligt undantag från kravet på minst 18 timmars strukturerad fortbildning för advokater. 

Trots fortsatt pandemi förlängs inte undantaget under nuvarande år. Ett viktigt skäl är den snabba utvecklingen av digitala kurser, som gjort det möjligt för advokater att fortbilda sig utan att behöva utsätta sig själva eller andra för smittorisk.

I december tydliggjorde Advokatsamfundets styrelse att direktsända kurser där deltagarna är närvarande genom olika tekniska lösningar inte utgör så kallad e-utbildning, utan får tillgodoräknas på samma sätt som traditionella kurser med fysisk närvaro.

Förtydligandet har gjorts genom att två meningar har lagts till i punkt 2.1 i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater.

Enligt Advokatsamfundets stadgar är samfundets ledamöter skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. Styrelsen har i sina riktlinjer slagit fast att det innebär att advokaterna ska genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning per år.

Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater.