Advokatsamfundet gör en förstärkt satsning på etikfrågor genom kurser och nya etiksidor i tidskriften Advokaten. Samfundet utreder också en höjning av den straffavgift som advokater som inte följer god advokatsed kan bli skyldiga att betala.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 545 anmälningar mot advokater under 2020. Det är 20 procent fler anmälningar än under 2019. Under samma tid ökade antalet advokater med knappt 2 procent. Advokatsamfundets styrelse tog upp 38 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2020, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet. Antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var också fler 2020 än 2019.

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 545 anmälningar under 2020. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 10 procent, trots att antalet advokater har ökat med 78 procent – från 3 535 advokater år 2000 till 6 293 advokater år 2020.

– Antalet anmälningar varierar från år till år. Det är svårt att säga varför anmälningarna ökade under 2020. En faktor skulle kunna vara att det mediala utrymmet för disciplinnämndens verksamhet har varit stort, vilket har gjort allmänheten medveten om möjligheten att göra en disciplinanmälan, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och fortsätter:

– Oavsett orsak är det högst angeläget att alla anmälningar prövas så skyndsamt och omsorgsfullt som möjligt. Vi tar alla anmälningar om brott mot god advokatsed på högsta allvar.

– Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetik på flera sätt. Vi har höga inträdeskrav för att bli advokat. Vi har advokatexamen där advokatetik är en viktig del. Vi har obligatorisk vidareutbildning 18 timmar per år för alla advokater, och proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer. Nu gör vi en ny aktiv satsning för att Sveriges advokater ska hålla en fortsatt hög etisk nivå, med information om advokatetik på särskilda sidor i varje nummer av tidskriften Advokaten och med nya etikutbildningar, säger Mia Edwall Insulander.

Dessutom diskuterar Advokatsamfundet om det högsta beloppet för straffavgiften i disciplinärenden borde höjas. Det är i så fall riksdagen som måste besluta om en lagändring. Advokater som får en varning av Advokatsamfundets disciplinnämnd kan åläggas att betala straffavgift om det finns särskilda skäl. Den högsta straffavgiften enligt dagens lagregler är 50 000 kr.

– Den högsta straffavgiften har inte ändrats sedan 1997. Då höjdes maxbeloppet till 50 000 kr på Advokatsamfundets initiativ. Vi tycker att det är dags att se över straffavgiften, för att den ska upplevas som en effektiv sanktion som är proportionerlig i förhållande till överträdelsernas allvarlighetsgrad. Därför tillsatte Advokatsamfundets styrelse en arbetsgrupp i förra veckan. Arbetsgruppen ska utreda om den nuvarande högsta straffavgiften har blivit ett mindre verksamt medel, om glappet har blivit för stort mellan uteslutning och den näst strängaste påföljden varning med straffavgift, och om taket för straffavgiften bör höjas, säger Mia Edwall Insulander.

Totalt 705 ärenden behandlades inom Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2020. Det är 11 procent fler än 2019.

De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 135 ärenden för att avgöras av hela disciplinnämnden. Disciplinnämnden i dess helhet avgjorde totalt 227 ärenden under 2020, 16 procent fler än 2019. Av dem ledde 159 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (102) blev påföljden en erinran. Men 30 advokater fick varningar, och 24 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2020 uteslöts 3 advokater ur Advokatsamfundet.

Antalet advokater som tilldelades någon av de tre strängare påföljderna var ungefär lika många 2020 (57 advokater) som under 2019 (54 advokater).

Pressmeddelande om Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2020 med fullständig statistik

Läs mer om frågan