En advokat i Kalmar, som tidigare i år varit offentligt biträde i mål om beredande av vård enligt LVU, har av Kammarrätten i Jönköping beviljats ersättning med ytterligare 16 311 kronor för tidsspillan och utlägg.

Den ytterligare beviljade ersättningen rör en andra resa till sin huvudman på skyddsboende på hemlig ort för att sitta med henne under en muntlig förhandling via videolänk.

Förvaltningsrätten i Jönköping avslog i september ersättningsyrkandet med hänvisning till att det inte hade framkommit något skäl för advokaten att inställa sig för sammanträde med sin huvudman vid mer än ett tillfälle.

Men kammarrätten i Jönköping bifaller nu advokatens ersättningsyrkande och anser att advokaten i egenskap av offentligt biträde haft fog för både den första resan till kvinnans vistelseort för att träffa henne före förhandlingen, samt för andra resan dit för att sitta med sin huvudman under förhandlingen via videolänk. Kammarrätten skriver att det är ”av vikt att det offentliga biträdet och huvudmannen befinner sig på samma plats vid den muntliga förhandingen.”

 Kammarrättens i Jönköpings mål nr 2702-17