Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottmål ska inte få avgöras när den tilltalade uteblir

Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet.

Regeringen föreslår i en proposition att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till.

Förslaget syftar till att uppfylla EU:s direktiv om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången, som antogs av Europaparlamentet 2016.

Regeringen bedömer att det endast krävs en lagändring för att tillgodose direktivets krav i fråga om misstänktas och tilltalades rätt att närvara vid rättegången men att övriga åtaganden uppfylls av gällande rätt. Advokatsamfundet har dock i ett yttrande menat att det finns behov av ytterligare lagstiftningsåtgärder.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Läs hela propositionen här