Idag, den 5 december 2017, presenterade Utredningen om processrätt och stora brottmål, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, ett delbetänkande med förslag om att det ska införas utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol.

Utredningen föreslår en reform av ordningen för muntlig bevisning med två delar.

  • Det ska införas utökade möjligheter att ta upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och vittnen.
  • Det ska införas utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats under förundersökningen, till exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptagning av berättelsen

Nuvarande ordning för hur muntlig bevisning läggs fram vid rättegångar innebär att berättelser som ska användas som bevis i princip måste lämnas vid förhör som hålls vid rättegången.

I utredningen skrivs att det kan komma riktas principiella invändningar mot att förslag eftersom det kan hävdas att försvaret på grund av bristande insyn hamnar i ett kunskapsunderläge i förhållande till åklagaren.

Advokat Tomas Nilsson, expert i utredningen har lämnat ett särskilt yttrande där han skriver: "Det förslag som nu lämnas i denna del - och som inte är begränsat till större eller utdragna brottmålsrättegångar - är enligt min uppfattning behäftat med så betydande nackdelar ur rättssäkerhetssynpunkt att det inte bör bli föremål för lagstiftning. Om det genomfördes skulle förslaget innebära en påtaglig försvagning av den misstänktes/tilltalades position i brottmålsförfarandet och därmed en försvagning av tillförlitligheten i domstolarnas bedömningar."

Läs hela delbetänkandet här