Regeringen föreslår i en lagrådsremiss skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden avseende kunskaper och erfarenheter. Endast jurister föreslås kunna förordnas till målsägandebiträden, och advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå föreslås som huvudregel förordnas till målsägandebiträden.

De skärpta kompetenskraven motiveras med att personen måste ha goda kunskaper om de regler som gäller under förundersökning och rättegång i brottmål. Icke-advokater måste ha avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning för att kunna förordnas.

I lagrådsremissen föreslås även rättens tillstånd för att ett målsägandebiträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

På grund avgrund av reformen En modernare rättegång deltar målsäganden idag sällan personligen i huvudförhandlingen i hovrätten. Regeringen menar därför att behovet av målsägandebiträde i hovrätten har minskat och att den funktion som målsägandebiträdet kan fylla i hovrätten är begränsad. Målsägandebiträdets förordnande föreslås därför endast gälla till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut.

Ett målsägandebiträde ska dock kunna förordnas i hovrätten om det finns behov av det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs hela lagrådsremissen Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden här