Advokatsamfundets styrelse har fastställt vägledningar om frågor som uppkommer i samband med anställning av biträdande jurister och juristpraktikanter. Vägledningarna har utarbetats av två arbetsgrupper och har därefter reviderats och fastställts av styrelsen.

Bakgrunden är att Advokatsamfundets disciplinnämnd har avgjort flera ärenden som har rört intressekonflikter på grund av att biträdande jurister eller juristpraktikanter på advokatbyråer har bytt byrå. Ett avgörandena ledde dessutom till att Advokatsamfundets styrelse gjorde ett vägledande uttalande om intresseavvägning vid upptäckt jäv efter övergång mellan advokatbyråer (cirkulär nr 18/2016).

Cirkulär nr 28/2017 Vägledning avseende frågor som uppkommer i samband med anställning av biträdande jurister

Cirkulär nr 29/2017 Vägledning i vissa frågor avseende anställning av juristpraktikanter