Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets valberedning har lämnat sitt förslag

Förslag till valen vid fullmäktigemötet.

Advokatsamfundets valberedning har lämnat sina förslag till de val som ska förrättas vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2019.

Valberedningen föreslår omval av Christer Danielsson som ordförande och Eva-Maj Mühlenbock som vice ordförande.

Till nya ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen:

Pia Brink, Kungsbacka
Emil Andersson, Göteborg
Magnus Nedstrand, Linköping
Christina Malm, Stockholm
Kristoffer Ribbing, Stockholm
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm
Rebecka Lewis, Stockholm
Johanna Näslund, Örebro

I protokollet från valberedningens sammanträde redovisar valberedningen efter vilka principer den har arbetat med att förbereda valen till fullmäktigemötet. Där finns också ytterligare uppgifter om de föreslagna nya ledamöterna samt förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter.

Protokoll från Advokatsamfundets valberedning den 30 januari 2019