Ekobrottsmyndigheten (EBM) har upprättat ett internt dokument med titeln ”Om ersättning till försvarare i samband med rättegång” (Aktuella rättsfrågor ARF 2019:1).

Syftet med dokumentet anges bland annat vara att ge åklagare stöd i fråga om ” vad som kan göras i ekonomiskt avseende för att motverka oönskat beteende från försvarare i samband med förundersökning och rättegång”.

Enligt EBM:s dokument händer det att ”försvarare agerar på ett sådant sätt att processen försvåras”. EBM konstaterar att detta ”inverkar … menligt på lagföringen” och att ”det är angeläget att kunna motverka icke önskvärda processuella hanteringar från försvarare”.

Dokumentet ger också förslag på hur ekoåklagaren kan agera för att uppnå detta genom att påstå att försvararen har agerat försumligt: ”Ett sätt att motverka det har visat sig vara att påstå försumlighet vid utövandet av försvararuppdraget, vilket kan medföra avdrag på ersättningen från staten (och dessutom ersättningsskyldighet under vissa förutsättningar)”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kallar dokumentet ” en verklighetsfrämmande och skrämmande läsning” i ett inlägg på sin blogg i ett inlägg den 7 februari. Hon konstaterar att om offentliga försvarare riskerar att inte få ersättning för utfört arbete, kan det leda till att advokaterna inte lägger ner den tid som krävs för att tillvarata klientens intresse. Det kan få till följd att den misstänkte inte åtnjuter den rättssäkerhet som han eller hon har rätt till i en rättsstat.

Anne Ramberg skriver vidare att Ekobrottsmyndighetens dokument avslöjar en syn på advokatrollen och rättssäkerheten som hon inte hade förväntat sig att finna hos en brottsbekämpande myndighet i Sverige, och menar att rätten till en rättvis rättegång inte synes inte vara ett koncept som EBM uppskattar.

Hon avslutar sitt blogginlägg:

”Jag utgår ifrån att myndigheten reviderar dokumentet och därvid anlägger ett synsätt som bättre överensstämmer rättsstatens principer, som dessa kommer till uttryck i konventioner, lag och praxis. Det handlar dessvärre inte bara om innehållet i ett dokument. Det handlar om en osund och för varje rättsstat främmande kultur som måste ändras. Den nu aktuella promemorian hör bäst hemma i papperskorgen.”

I ett brev till Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo om dokumentet i dag den 8 februari framhåller Anne Ramberg att dokumentet ”uppvisar allvarliga brister när det gäller kvalitet och förståelse för grundläggande rättssäkerhetsprinciper, brottmålsprocessen och synen på försvararrollen”. Anne Ramberg skriver vidare att hon utgår från att generaldirektören tar avstånd från innehållet och upphäver de riktlinjer som uttrycks.

Ekobrottsmyndighetens dokument ”Om ersättning till försvarare i samband med rättegång” (Aktuella rättsfrågor ARF 2019:1)

Inlägget ”EBM trampar fel igen” på Anne Rambergs blogg

Advokatsamfundets brev den 8 februari 2019 till Ekobrottsmyndighetens generaldirektör