Regeringen har i dag den 28 februari lämnat en lagrådsremiss om att införa ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som kan främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. Regeringen föreslår också att ett särskilt straffansvar ska införas för den som har samröre med en sådan terroristorganisation, utan att delta i den.

Advokatsamfundet yttrade sig över den promemoria (Ds 2017:62) som ligger till grund för regeringens förslag. I sitt remissyttrande identifierade Advokatsamfundet en lång rad allvarliga brister i förslagen i promemorian och avstyrkte förslagen.

Advokatsamfundet ifrågasätter hur de föreslagna straffbestämmelserna ska kunna tillämpas i praktiken och anser att de föreslagna lagstiftningsåtgärderna därför är varken effektiva eller trovärdiga som ett redskap i kampen mot internationell terrorism. Advokatsamfundet menar att det inte har gjorts tillräckliga analyser av den föreslagna kriminaliseringens nödvändighet och proportionalitet, eller av de straffprocessuella tvångsmedel som hänger samman med kriminaliseringen. Därför ifrågasätter Advokatsamfundet förslaget från ett legalitetsperspektiv.

Advokatsamfundet anser att det föreslagna slopandet av kravet på dubbel straffbarhet strider mot straffrättsliga principer som är en förutsättning för ett rättssäkert brottmålsförfarande. Advokatsamfundet anser också att det finns risk för att kriminaliseringen kan inskränka föreningsfriheten, som skyddas i regeringsformen, och dessutom påverka den internationella humanitära rätten negativt.

I ett blogginlägg i dag kommenterar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg problemen med de kriminaliseringar som föreslås i lagrådsremissen och konstaterar att regeringens förslag inte uppfyller de krav som kan ställas på straffrättslig lagstiftning. Hon påminner särskilt om att Advokatsamfundet vid upprepade tillfällen har påtalat att den straffrättsliga terrorismregleringen bör ses över både lagtekniskt och materiellt och att den samlas i ett enda regelverk. Enligt Anne Ramberg hade det varit klokt att avvakta med att föreslå nya straffrättsliga bestämmelser tills den pågående översynen av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen, som ska redovisas den 29 mars, har genomförts.

Lagrådsremissen Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Advokatsamfundets remissyttrande  över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)

Anne Rambergs blogg: ”Kriminalisering av deltagande i terror är problematiskt”