Frågan om den svenska så kallade FRA-lagen lever upp till Europakonventionens krav på skydd för den enskildes integritet tas upp till förnyad prövning av Europadomstolen, i stor kammare. Det meddelade Europadomstolen i förra veckan.

Den så kallade FRA-lagen lades fram år 2007 och har allt sedan dess mötts av omfattande kritik för att den inte tillräckligt skyddar enskildas integritet. Lagen ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken.

Centrum för rättvisa begärde år 2008 att Europadomstolen skulle pröva om lagen är förenlig med Europakonventionens integritetsskydd. Efter anmälan skrevs lagen om, och Europadomstolen prövade därför lagens nya lydelse. I domen som kom sommaren 2018 konstaterade domstolen att FRA-lagen inte stred mot Europakonventionen. Europadomstolen riktade dock samtidigt kritik mot lagen som man ansåg kunde förbättras på flera punkter.

Centrum för rättvisa begärde därefter att målet skulle tas upp till förnyad prövning av Europadomstolen i stor kammare, med 17 medverkande domare från 17 olika länder. Den stora kammaren är Europadomstolens högsta instans och en dom ger vägledning om hur Europakonventionen ska tolkas.

Läs Europadomstolens dom.