Advokatsamfundet anser att det är mycket angeläget att den tillfälliga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 träder i kraft åtminstone redan den 15 januari 2021, inte först den 15 mars som Socialdepartementet föreslår i promemorian Covid-19-lag. Bakgrunden till Advokatsamfundets uppfattning är hänsyn till det synnerligen starka samhällsintresset av att snarast kunna effektivisera arbetet med att begränsa smittspridningen av covid-19-pandemin och att det är stor fara i dröjsmål.

I sitt remissyttrande över promemorian med förslaget till tillfällig lag skriver Advokatsamfundet att dröjsmålet med att initiera en lag som ger möjlighet att genomföra riktade och mer effektiva åtgärder för att begränsa covid-19 smittan framstår som svårförståeligt, mot bakgrund av den mycket allvarliga situationen med stor spridning av smittan i samhället och de begränsningar som nu finns när det gäller möjligheterna att vidta tvångsåtgärder för att minska smittspridningen och som bland annat har medfört en stor överdödlighet bland äldre. Enligt Advokatsamfundet är det under rådande förhållanden mycket angeläget att de instrument för effektiv smittbegränsning som lagen kan tillhandahålla kan sättas i verket så snart det är möjligt.

Advokatsamfundet noterar att en skyndsam lagstiftningsprocess i en krissituation inte kan anses stå i strid med beredningskravet enligt regeringsformen 7 kap. 2 § och konstaterar att det tekniskt inte finns något hinder mot att den föreslagna lagen beslutas av riksdagen så att den kan träda i kraft i vart fall redan den 15 januari 2021.

Advokatsamfundet tillstyrker förslagen i promemorian med ett fåtal reservationer.

I remissyttrandet konstaterar Advokatsamfundet att den föreslagna lagen kommer att ge möjlighet till beslut som sammantaget innebär mycket omfattande inskränkningar i flera av de centrala fri- och rättigheter som anges i regeringsformen 2 kap. och i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Advokatsamfundet instämmer i promemorians rättsliga analys att förslaget är förenligt med rättighetsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen. Det synnerligen starka allmänintresset att förhindra spridning av covid-19 och lagens begränsade giltighetstid är av avgörande betydelse för den proportionalitetsavvägning som krävs vid inskränkning av de centrala rättigheter som berörs, enligt Advokatsamfundet.

I sammanhanget erinrar Advokatsamfundet om att rätten till liv är en fundamental rättighet enligt artikel 2 i Europakonventionen och att lagstiftaren enligt konventionen har en skyldighet att skydda rätten till liv genom lag. Rätten till liv gör att det också är ett synnerligen starkt enskilt intresse att den föreslagna lagen träder i kraft snarast, i förhållande till de personer som annars riskerar att mista livet till följd av den gällande lagstiftningens begränsningar när det gäller möjligheterna att minska smittspridningen.

Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör rätten till överklagande inte begränsas till att gälla vissa beslut av länsstyrelsen och Polismyndigheten, som promemorian föreslår. I stället bör alla beslut enligt den föreslagna lagen få överklagas. Advokatsamfundet framhåller att en möjlighet till domstolsprövning i vart fall i efterhand har särskilt stor både principiell och praktisk betydelse med hänsyn till att den föreslagna lagen ger möjlighet till långtgående inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter.

Dessutom anser Advokatsamfundet att frågan om kompensation för skada till följd av föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av den föreslagna lagen bör utredas vidare.

Advokatsamfundet menar att det är uppenbart att den föreslagna lagen kan få mycket långtgående negativa konsekvenser för företagare och andra som bedriver verksamhet som omfattas av lagen och att starka skäl därmed talar för en bestämmelse om kompensation. Enligt Advokatsamfundet är de skäl som anförs i promemorian mot kompensation inte övertygande. Det bör vara fullt möjligt att utforma en reglering som är tillämplig på skilda situationer och verksamhetsområden, skriver Advokatsamfundet. Advokatsamfundet har förståelse för att kravet på skyndsamhet gör att ersättningsfrågan inte kan utredas tillräckligt ingående inom ramen för den aktuella lagstiftningsprocessen, men anser att regeringen bör ges i uppdrag att utreda ersättningsfrågan på nytt och återkomma till riksdagen. I sammanhanget påminner Advokatsamfundet om att regeringsformen 2 kap. 15 § inte ger någon ovillkorlig rätt till full kompensation vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskyddsskäl.

Advokatsamfundets remissyttrande över Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag