I en dom den 10 december slår Migrationsöverdomstolen fast att barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt utlänningslagen 18 kap. 1 a §, även om det inte har begärts att ett biträde ska förordnas.

Migrationsverket beslöt den 17 oktober 2018 att utvisa två barn, ett syskonpar. Barnen återvände till hemlandet efter att utvisningsbeslutet hade vunnit laga kraft, men de reste till Sverige på nytt och sökte asyl i februari 2020.

Migrationsverket prövade syskonens asylansökningar i ett ärende om verkställighetshinder enligt utlänningslagen 12 kap. Den 12 maj beslöt Migrationsverket att inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning, enligt utlänningslagen 12 kap. 19 §.

Barnen överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen, där deras talan fördes av deras gode man. Migrationsdomstolen avslog överklagandet.

Syskonen överklagade domen och yrkade att målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen för förnyad handläggning eller att de skulle beviljas ny prövning. De anförde att migrationsdomstolen hade begått ett grovt rättegångsfel genom att inte förordna ett offentligt biträde till dem, i strid med utlänningslagen 18 kap. 1 a § andra stycket, där det föreskrivs att ett offentligt biträde alltid ska förordnas i ärenden om överklagande av ett beslut enligt utlänningslagen 12 kap. 19 §.

Migrationsöverdomstolen förordnade ett offentligt biträde åt syskonen på deras begäran.

I sin dom konstaterar Migrationsöverdomstolen att ett offentligt biträde alltid ska förordnas för barn som befinner sig i Sverige och som saknar vårdnadshavare i mål som rör överklagande av Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning, enligt utlänningslagen 18 kap. 1 a § andra stycket. De omständigheterna stämde in på de två syskonen och deras mål hos migrationsdomstolen.

Under handläggningen i migrationsdomstolen begärde barnen inte att domstolen skulle förordna ett offentligt biträde för dem. Men bestämmelsen i utlänningslagen 18 kap. 1 a § andra stycket ställer inte något krav på att den som målet gäller måste begära ett offentligt biträde. Därför borde migrationsdomstolen ha förordnat ett biträde, skriver Migrationsöverdomstolen.

Eftersom migrationsdomstolen avgjorde målet utan att barnen hade det rättsliga biträde som de hade rätt till enligt lag, undanröjer Migrationsöverdomstolen migrationsdomstolens dom.

Migrationsdomstolen undanröjer också Migrationsverkets beslut, med hänsyn till den utredning som föreligger nu, och återförvisar målet till Migrationsverket för ny handläggning.

Migrationsöverdomstolens dom (MIG 2020:22)