Enskilda som processar mot staten har i vissa fall rätt att få ersättning för sina rättegångskostnader. Det fastslog Högsta domstolen igår den 1 december i ett beslut. Enligt beslutet ska Skatteverket stå för en kvinnas rättegångskostnader för att överklaga ett felaktigt utmätningsbeslut.  

Ärendet gäller en kvinna, som fått sin bil utmätt av Kronofogdemyndigheten. Utmätningen gjordes för att reglera en annan persons skulder till bland andra Skatteverket. Kvinnan överklagade beslutet och bifogade ett kontrakt som visade att hon köpt bilen. Kronofogdemyndigheten avslog dock överklagandet och lämnade beslutet vidare till tingsrätten.

Kvinnan anlitade då en jurist som hjälpte henne att ta fram bevis och formulera ett överklagande. Skatteverket medgav därefter överklagandet, men motsatte sig att betala kvinnans kostnader för överklagandet. Tingsrätten hävde utmätningen, men avslog yrkandet om ersättning för rättegångskostnader.

Kvinnan överklagade, och fick stöd av hovrätten, som förpliktade Skatteverket att stå för rättegångskostnaderna. Frågan kom sedan slutgiltigt att avgöras av HD, sedan Skatteverket överklagat.

Och Högsta domstolen går alltså på samma linje som hovrätten. I avgörandet hänvisar domstolen till ett tidigare prejudicerande avgörande, "RF och rättegångskostnaderna". HD fastslog där att staten kan åläggas ett ansvar för rättegångskostnader i utmätningsärenden där staten är part, eftersom det annars i vissa fall skulle strida mot rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen och mot regeringsformens 2 kap. 11 §.

HD konstaterar också att kvinnan haft skäl att anlita ombud, eftersom hennes eget överklagande inte fick Skatteverket att ändra beslutet. ”Det arbete som ombuden utförde genom att ta fram ytterligare material som gav stöd för NN:s anspråk kan antas ha bidragit till att tingsrätten sedermera hävde utmätningsbeslutet. Kostnaderna för detta arbete får anses ha varit befogade och därmed av det slag som staten, genom Skatteverket, ska svara för” skriver HD.

Skatteverket ska nu stå för kvinnans rättegångskostnader. Ärendet har drivits av organisationen Centrum för rättvisa.

Till HD:s avgörande.