Polens nya regler om disciplinåtgärder mot domare strider mot EU-rätten eftersom det underminerar domstolarnas oberoende, enligt EU-kommissionen. Kommissionen har därför väckt talan inför EU-domstolen, med krav på att regelverket ska stoppas.

När domstolen den 1 december tog upp målet fick kommissionen också stöd av Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och Belgien, som alla hade företrädare på plats i domstolen.

Målet mot Polen gäller de nya disciplinregler för domare som regeringspartiet Lag och rättvisa infört. Reglerna ger en särskild disciplinär kammare i landets högsta domstol möjlighet att besluta om sanktioner mot domare, baserat på hur de dömt i enskilda mål. Domarna i den särskilda kammaren utses av landets nationella domarråd, som i sin tur är politiskt utsett. Disciplinreglerna ger kammaren möjlighet att utdöma allt ifrån löneavdrag och upphävande av immunitet till avsked.

Redan i april i år beordrade EU-domstolen Polen att tillfälligt stoppa disciplinkammarens arbete i väntan på ett slutgiltigt avgörande. Trots det har kammaren fortsatt sin verksamhet. I november beslutade kammaren om sanktioner mot domaren Igor Tuleya, som gjort sig känd för sin kritik mot regeringens reformer av rättsväsendet.

Polen hävdade inför EU-domstolen att reformer av rättssystemet är nödvändiga, och att de nya reglerna ökar domstolarnas oberoende.

Ett slutgiltigt avgörande väntas under 2021.

Även advokaterna har drabbats av den polska regimens försök att ta kontroll över rättsväsendet. Bland annat har landets justitieminister blandat sig i arbetet inom Warszawas advokatsamfunds disciplinära domstol, genom att överklaga ett beslut om att lägga ner ett disciplinförfarande. Förfarandet gällde en advokat som uttalat sig om sannolikheten att åtal skulle väckas mot det europeiska rådets president Donald Tusk, som advokaten företräder. Enligt justitieministern överskred advokaten därmed gränserna för yttrandefriheten.

Advokatsamfundets disciplinära domstol har nu vänt sig till EU-domstolen och begärt ett klargörande om nationella disciplinorgan omfattas av EU-rätten och om de regler som gör det möjligt för justitieministern att ingripa och överklaga beslut från disciplindomstolen är förenliga med EU-rätten.

Läs mer om ärendet i ett rättsligt uttalande från Rådet för advokatorganisationerna i Europa, CCBE.