Vid årsskiftet 2020/2021 får Migrationsverket en ny organisationsstruktur.

Förändringen innebär i korthet:

  • Antalet regioner minskas från sex till tre: Nord, Väst och Syd.
  • En avdelning för nationell operativ verksamhet etableras.
  • Huvudkontorets struktur förändras.
  • Avdelningarna för förvaltningsprocess och förvar regionaliseras.

Enligt Migrationsverket är syftet med den förändrade strukturen att anpassa myndighetens organisation till förändrade förutsättningar med färre ansökningar om uppehållstillstånd, färre inskrivna personer i mottagningssystemet för asylsökande och färre anställda på myndigheten. Syftet med att samla verksamheten i större geografiska områden är att få en effektivare styrning och en ökad flexibilitet i hanteringen av olika ärendeslag.

Kartskissen nedan visar Migrationsverkets nya regionindelning från den 1 januari 2020.