Justitiedepartementet föreslår i promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) att livstids fängelse pekas ut som normalstraff för mord.

Sveriges advokatsamfund avstyrker i ett remissyttrande förslaget, och menar att det även fortsättningsvis måste finnas utrymme för en differentiering av straffskalan för mord: ”Att straffskalan för mord, till skillnad från merparten av alla andra brott, ska vara statisk, utan en reell möjlighet till en differentiering av straffet för mord, är enligt Advokatsamfundets uppfattning inte rimligt och står inte i överensstämmelse med verkliga förhållanden.”

Advokatsamfundet menar också att det gått kort tid sedan straffet för mord senast – såväl år 2009 som 2014 – skärptes samt att de skäl som anges i promemorian inte kan anses tillräckliga för att motivera en så långtgående straffskärpning som nu föreslås, och skriver i sitt yttrande: ”Att som nu lämna ett sådant förslag i en promemoria framtagen på Justitiedepartementet är, oaktat hänvisningar till Brottsförebyggande rådets undersökningar av livstidsstraffet, inte acceptabelt.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här.