Fokus: Digitaliseringen ställer nya krav på advokaterna

Digitaliseringen har förändrat advokaternas vardag och arbetssätt. Numera kan advokaten var som helst och när som helst få tillgång till grundläggande rättskällor. Men digitaliseringen innebär också nya utmaningar. Källkritik och förståelse för teknikens grunder blir allt viktigare för att tolka och värdera all information. Och det är dessutom inte alls säkert att digitala rättskällor är billigare än tryckta böcker

Läs mer

Styrelsearvode ska redovisas som inkomst av tjänst

Styrelsearvoden ska redovisas och beskattas som inkomst av tjänst, även om styrelseledamoten fakturerar arvoden till sitt företag. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen i en dom. Advokatsamfundet har kontaktat Skatteverket för att diskutera frågan.

Läs mer

Anne Ramberg: Om #metoo och familjen Flinta

Den omständigheten att medielandskapet förändrats väsentligt utgör inte skäl att negligera den goda pressetiska regeln att inte publicera obekräftade och djupt kränkande uppgifter såvida det inte finns ett uppenbart allmänintresse. Detta gäller i synnerhet när någon utpekas som grov brottsling och saknar möjlighet att bli rentvådd i en rättegång eftersom det eventuella brottet är preskriberat och således inte kan bli föremål för åtal och rättslig prövning, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Stora skillnader när domstolar använder krypterad e-post

Domstolarna använder krypterad e-post, så kallade säker e-post, i väldigt olika utsträckning. Vissa krypterar nästan all e-post, andra ingen. Avsaknaden av enhetliga riktlinjer medför onödiga extra moment för ombuden.

Läs mer

Christer Danielsson: Medlemsnytta ledordet vid besök i Södra avdelningen

I det valmanifest (eller vad vi ska kalla det) som Eva-Maj Mühlenbock och jag presenterade inför fullmäktiges val av ny ledning i Advokatsamfundet skrev vi att vi skulle besöka de olika avdelningarna för att lyssna till vilka krav och förväntningar advokater och biträdande jurister har på samfundet. Det första av dessa möten arrangerades av Södra avdelningen och ägde rum i Malmö i slutet av september, skriver Advokatsamfundets nye ordförande Christer Danielsson.

Läs mer

Debatt: Rättsskyddsförsäkringen fyller inte sin funktion

Advokat Carl Skarborg konstaterar i en debattartikel att det som rättsskyddsförsäkringen avsågs täcka, nämligen den ekonomiska möjligheten att få ett anspråk prövat, inte fyller sin funktion.

Läs mer