Kammarrätten i Stockholm ger en advokat rätt att söka tillstånd hos Datainspektionen för att bedriva inkassoverksamhet.

Datainspektionen hade avvisat advokatens ansökan med motiveringen att advokater enligt inkassolagen 2 § tredje stycket inte behöver tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet.

Men advokaten överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm. Han anförde att han behöver tillståndet för att kunna bedriva inkassoverksamheten på ett effektivt sätt, eftersom ett sådant tillstånd är ett krav för att man ska få tillgång till Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas. Om advokater inte kan meddelas inkassotillstånd blir konsekvensen att en advokat som vill driva in ett större antal fordringar inte kan få tillgång till de verktyg som krävs för att göra det på ett effektivt sätt, menade advokaten.

Datainspektionen ansåg att det skulle få negativa effekter på gäldenärsskyddet i inkassolagen, om advokater kunde få tillstånd till inkassoverksamhet. I och med att Datainspektionen är förhindrad att inspektera en advokats verksamhet och ta del av handlingar hos en advokat, har Datainspektionen ingen möjlighet att utreda om advokaten åsidosätter inkassolagens bestämmelser. Därmed kan Datainspektionen inte heller vidta åtgärder mot verksamheten eller återkalla advokatens tillstånd, skrev myndigheten till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten fann att Datainspektionen inte hade haft fog för att avvisa advokatens ansökan och återförvisade målet till Datainspektionen för prövning.

Datainspektionen var inte nöjd, utan överklagade till kammarrätten bland annat med motiveringen att advokaten inte var saklegitimerad eftersom han inte ansökte om en förmån för sig själv. Men kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och fastställer domen.

Kammarrättens i Stockholm dom den 3 april 2018 i mål nr 7539-17