Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar över slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) samtliga förslag för att tillgodose enskildas behov av integritetsskydd vid användning av säker digital post. 

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har haft i uppdrag analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredaren föreslår bland annat att tjänsten Mina meddelanden, där individer kan ta emot myndighetspost i digital form, ska regleras i en lag om infrastruktur för digital post.
Enligt Advokatsamfundet är det ytterst tveksamt om detaljerade regler på ett område statt i snabb utveckling verkligen ska ges på lagnivå. Utredningens förslag riskerar dessutom att skapa rättslig osäkerhet på vissa områden.

Advokatsamfundet avstyrker därför de förslag som lagts fram rörande personuppgiftsansvarets fördelning ”i avvaktan på en genomlysning av behovet av regler om sekretess för myndigheter och tystnadsplikt för privata leverantörer av brevlådetjänster samt av de olika typer av integritet som behöver beaktas när skyddet för mottagare av digitala försändelser ska regleras.”

Advokatsamfundets yttrande

reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)