Från och med den första april är statliga myndigheter skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför upphandling av viss säkerhetskänslig verksamhet. Skyldigheten gäller om en framtida leverantör kan få tillgång till eller möjlighet att förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. De nya reglerna kommer att omfatta flera hundra upphandlingar per år.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får också förelägga den upphandlande myndigheten att vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas. Om myndigheten inte följer föreläggandet, eller om säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots ytterligare åtgärder får Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten stoppa upphandlingen.