Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt, överlämnade igår, den 11 april, ett betänkande om ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning.

Petra Lundh har på regeringens uppdrag utrett om svenska brottsbekämpande myndigheter ska ges möjlighet att använda hemlig dataavläsning. I ett tilläggsdirektiv i oktober 2017 vidgades uppdraget till att också avse om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan knytas enbart till den person som åtgärden avser, i stället för till ett telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning.

I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda flera sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag måste åklagare infinna sig personligen vid ett sammanträde i domstol vid begäran om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. När en kriminell person till exempel byter sim-kort för att undvika avlyssning måste processen i domstolen upprepas för att få tillstånd till avlyssning. 

För att förenkla för rättsväsendet och förhindra avbrott i avlyssningen föreslår nu utredningen att domstolar får möjlighet att i varje enskilt fall avgöra om det behövs ett sammanträde. Om det inte behövs får domstolen pröva frågan om tillstånd till avlyssning på handlingarna i ärendet. Det förenklade tillvägagångssättet ska enbart tillämpas när den nya ansökan gäller samma person som avlyssning redan får riktas mot, och beror på samma omständigheter som tidigare.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har medverkat i utredningen som expert.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2019. Förslaget ska nu remissbehandlas.

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)