Regeringens förslag till ny kamerabevakningslag är nu klart. Den 19 april överlämnades en proposition till riksdagen, med förslag på ökade möjligheter att använda kameraövervakning. Enligt regeringen innebär förslagen samtidigt ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Den nya kamerabevakningslagen medför att kamerabevakning av exempelvis butiker, köpcentra, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk kommer också att kunna genomföras utan tillstånd.

Enligt lagförslaget ska tillstånd för kamerabevakning bara krävas av myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skola, sjukvård eller kollektivtrafik. Den nya lagen underlättar däremot för bland annat Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får dessutom utökade möjligheter att i tre månader tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd, för att motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet, narkotikahandel eller annan allvarlig brottslighet. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

Den nya lagen innebär att reglerna anpassas till EU:s nya regler om skydd för personuppgifter. Integritetsskyddet vid kamerabevakning på arbetsplatser förstärks också genom en ny hänvisning till reglerna om arbetsgivares förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Advokatsamfundet tillstyrkte i sitt remissvar till utredningen En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) huvuddelen av förslagen, men ansåg att vissa delar av förslaget borde utredas ytterligare. Bland annat ansåg samfundet att utredningsförslaget inte tillgodosåg kravet på effektiva rättsmedel, då de flesta människor kunde antas ha svårt att driva skadeståndskrav i vanlig domstol.

”Enligt Advokatsamfundet måste därför frågan om effektiva rättsmedel göras till föremål för förnyade och fördjupade överväganden inom ramen för den fortsatta lagstiftningsprocessen” skrev Advokatsamfundet.

Regeringens förslag på denna punkt följer dock utredningens.

Ny kamerabevakningslag, Prop. 2017/18:231

Advokatsamfundets remissvar