Advokaternas förtroende för skatteprocessen i de svenska förvaltningsdomstolarna är mycket lågt. Det visar en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess i syfte att klargöra hur svenska advokater ser på domstolarnas förmåga att hantera skattemål.

Bland de deltagande advokaterna anser endast 12 procent att förvaltningsdomstolarna är opartiska, medan hela 61 procent upplever dem som partiska. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar är 7 procent som uppger att domstolarna är partiska.

Advokater som processar i skattemål riktar också hård kritik mot hur domarna motiveras. 69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen resonerat när de dömt.

Skatteadvokaterna är också mycket kritiska till förvaltningsdomstolarnas förmåga att hantera bevis. 84 procent anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Motsvarande siffra för de som processar i andra domstolar är 15 procent. Endast fem procent av de intervjuade godkänner förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis.

Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredsställande kvalitet. Bland dem som processar i övriga domstolar är endast en av tio av den uppfattningen.

Undersökningen har riktats till samtliga ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Resultatet bygger på intervjuer med 335 advokater, varav 85 som arbetar med skattemål.

Rapport: Skattemål i förvaltningsdomstol