Nu lanserar Advokatsamfundet ett reviderat system för meritvärdering i samfundets uppdragslistor för domstolsuppdrag.

Numera kan man få meritmarkeringar för både kurser – i Advokatsamfundets regi eller hos andra utbildningsarrangörer – och för lång erfarenhet.

Som mest kan en advokat få tre meritmarkeringar för erfarenhet. För detta krävs då, för uppdrag som offentlig försvarare, att advokaten har minst sex års erfarenhet som försvarare och har genomfört minst 300 huvudförhandlingar, varav minst 50 med frihetsberövad/häktad klient. Kortare erfarenhet kan ge en eller två meritmarkeringar. Stora brottmål behandlas enligt särskilda regler.

För andra områden gäller andra minimikrav för att få en, två eller tre meritmarkeringar. Kraven har redovisats i ett cirkulär som gått ut till alla ledamöter. De finns också på Advokatsamfundets webbplats.

Utbildning kan ge en markering i meritsystemet. För försvarare krävs då minst 30 timmars utbildning, andra uppdrag kräver 12 timmars utbildning. Utbildningen måste, för att få räknas, uppfylla de krav som framgår av 2.1 i riktlinjerna för professionell vidareutbildning, vara ägnad att medföra nytta för den uppdragstyp som respektive domstolslista avser och dokumenteras med intyg från arrangören.

Utbildning inom Advokatsamfundets kursverksamhet Advokatakademien tillgodoräknas automatiskt i systemet, medan andra utbildningar ska registreras av advokaten själv på personkortet i matrikeln. Även erfarenhet ska advokaten själv markera, genom att tända markeringar på sitt personkort. 

Systemet med meritmarkeringar i form av hattmarkörer i uppdragslistorna som gavs till advokater och biträdande jurister för deltagande i vissa kurser, infördes i slutet av 2017 efter önskemål från domstolar och advokater. Syftet var att kvalitetssäkra uppdragslistorna.

Flera advokater framförde synpunkter på det nya systemet och påpekade bland annat att endast Advokatsamfundets egna kurser kunde ge meritmarkeringar, till skillnad från motsvarande kurser hos andra utbildningsföretag. De pekade också på att systemet inte alls tog hänsyn till erfarenhet.

Efter flera möten med advokater och domare och en sammanvägning av de synpunkter som kommit in lanserar Advokatsamfundet nu det reviderade systemet för meritvärdering.

Observera alltså att varje ledamot eller biträdande jurist själv måste registrera sina meriterande erfarenheter och externa kurser för att uppgifterna ska synas i uppdragslistorna!

Registrering av meriterande erfarenhet (inloggning krävs) 

Registrering av meriterande utbildning (inloggning krävs)

Uppdragslistorna för domstolsförordnanden