Europeiska kommissionen har publicerat ”EU:s resultattavla för rättsväsendet” för 2018.

Resultattavlan gör en jämförande översikt över effektivitet, kvalitet och oberoende hos rättssystemen i EU:s medlemsstater.

Advokatorganisationen CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har bidragit till flera avsnitt i utvärderingen, som kommissionen publicerar för sjätte gången.

Syftet med utvärderingen är att ge stöd åt de nationella myndigheterna i arbetet med att förbättra effektiviteten i rättssystemen.

Enligt utvärderingen uppfattar företagen rättssystemens oberoende som förbättrat eller stabilt i två tredjedelar av medlemsstaterna, men att oberoendet har försämrats i några länder. Undersökningen visar en tendens till att åklagarmyndigheterna blir mer oberoende av regeringsmakterna.

I fråga om effektivitet är handläggningstiderna för handelsmål och andra civilmål mycket långa i flera av medlemsstaterna.

EU Justice Scoreboard 2018 (engelska)

Tableau de bord 2018 de la justice (franska)