Högsta domstolen ska pröva frågan om en man har rätt till ersättning från staten för att han anlitade en privat försvarare när han var misstänkt för grov misshandel mot sin tidigare hustru.

Förundersökningen mot mannen lades ned, och han begärde ersättning av staten med 10 000 kronor för försvararkostnaden. Mannen åberopade bestämmelsen i rättegångsbalken 31 kap. 8 § första stycket om ersättning från staten vid nedlagd förundersökning när förundersökningen har inletts utan skäl eller det annars finns synnerlig anledning.

Men varken Malmö tingsrätt eller Hovrätten över Skåne och Blekinge fann att förundersökningen hade inletts utan skäl eller att det fanns någon annan synnerlig anledning till att staten skulle ersätta mannens försvararkostnader under förundersökningen.

I ansökan om prövningstillstånd skriver mannen att det är oklart vilket underlag domstolen ska lägga till grund för bedömningen av om en förundersökning har inletts utan skäl. Han anför också att det strider mot EU-rätten, som stadgar att en misstänkt har en ovillkorlig rätt till försvar vilket medför kostnader som staten är orsak till, och mot rätten enligt Europakonventionen att utse ett rättegångsbiträde, om en misstänkt inte får ersättning för försvararkostnaden. Dessutom menar han att på att det är fråga om ett brottmål, där den misstänkte inte har någon bevisbörda, men att hovrätten har tillämpat bestämmelsen i rättegångsbalken på ett sätt så att den misstänkte har bevisbördan för att något inte har inträffat, det vill säga om negativa förhållanden.

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd och ska nu pröva frågorna.