Europeiska kommissionen har publicerat ”EU:s resultattavla för rättskipningen” för 2019. Undersökningen ger en jämförande översikt över effektivitet, kvalitet och oberoende hos rättssystemen i EU:s medlemsstater.

Resultaten av årets undersökning är blandade och visar förbättringar av effektivitet och kvalitet, samtidigt som de visar växande utmaningar när det gäller domstolarnas oberoende.

  • Effektivitet: Undersökningen visar en positiv utveckling sedan utvärderingarna startade 2010 när det gäller effektiviteten i rättsväsendet i de flesta av de länder som möter särskilda utmaningar enligt den europeiska planeringsterminen. I de flesta av dessa länder har tiden för avgörande i första instans minskat eller hållit sig stabilt.
  • Oberoende: Undersökningen visar att hoten mot det oberoende rättsväsendet ökar. Jämfört med föregående år uppfattar allmänheten rättsväsendets oberoende som mindre i tre femtedelar av EU:s medlemsstater. Den viktigaste orsaken till den upplevda bristen på oberoende hos domstolar och domare är möjliga politiska påtryckningar och politisk inblandning. Undersökningen visar en tendens i vissa medlemsstater till att koncentrera hanteringen av åklagarväsendet till en enda myndighet.
  • Kvalitet: Undersökningen visar att de allmänna utgifterna för domstolarna är stabila i hela EU. De flesta domstolar erbjuder särskild utbildning för domarna i struktur och utformning vid domskrivning. Tillgängligheten till domstolsavgöranden online har förbättrats, särskilt i fråga om de högsta instansernas avgöranden: Nitton medlemsstater publicerar alla avgöranden i civilmål och brottmål.

– Offentliggörandet av 2019 års resultattavla för rättskipningen i EU kommer i en tid när rättsstatsprincipen hotas i vissa delar av Europa. Det gläder mig att många länder fortsätter att förbättra sitt rättsväsende. Tråkigt nog håller den positiva utvecklingen på att vända i vissa andra länder. Allt för många EU-medborgare upplever att deras rättssystem inte är oberoende eller väntar alltför länge för att få sin sak prövad i domstol., säger Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

Europeiska kommissionens pressmeddelande om EU:s resultattavla för rättsväsendet 2019

EU Justice Scoreboard 2019