Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om hur 2018 års ändringsdirektiv till det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ska genomföras i svensk rätt.

Lagrådsremissen innehåller bland annat följande förslag.

  • Fler kategorier av företag ska vara verksamhetsutövare enligt 2017 års penningtvättslagstiftning. Det gäller fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk.
  • Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer.
  • Utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas.
  • Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.
  • Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.

I Advokatsamfundets yttrande över Finansdepartementets promemoria, som lagrådsremissen bygger på, motsatte sig samfundet att skyldigheten att samarbeta med och dela information till Finanspolisen, Säkerhetspolisen eller annan myndighet i fråga om penningtvätt eller terroristfinansiering skulle gälla även Advokatsamfundet, som inte utgör någon sådan myndighet som direktivsförslaget tar sikte på. Advokatsamfundet ansåg också att det saknas anledning att överväga behovet av att införa en reglering avseende rutiner för Advokatsamfundet att gentemot advokater och advokatbyråer särskilt uppmuntra rapportering av överträdelser.

I lagrådsremissen konstaterar regeringen nu att Sveriges advokatsamfund inte är någon förvaltningsmyndighet och därmed inte omfattas av bestämmelsen i den nya artikel 50 a i penningtvättsdirektivet om samarbete och utbyte av information mellan myndigheter. I lagrådsremissen har regeringen också justerat förslaget i promemorian om att införa reglering avseende rutiner för Sveriges advokatsamfund att uppmuntra rapportering av överträdelser av penningtvättlagen och att ta emot rapporter om överträdelser; regeringen konstaterar att den förutsätter att samfundet har sådana rutiner.

Lagrådsremissen Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Advokatsamfundets yttrande över Finansdepartementets promemoria