Regeringen har lagt fram en proposition om hur svenska lagar och förordningar ska ändras för att uppfylla EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (EU 2015/849) när det gäller advokatverksamhet. Till större delen handlar förslaget om att komplettera penningtvättslagen (2017:630) som trädde i kraft den 1 augusti 2017 med nya bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag.

Regeringen föreslår att det uttryckligen ska anges i lag att advokatbolag står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund vid tillämpning av penningtvättslagen. Vid överträdelser av penningtvättslagen ska Advokatsamfundet få ingripa mot advokatbolag genom uttalande, erinran och varning.

Vid överträdelser av penningtvättslagen ska Länsstyrelsen i Stockholms län – efter överlämnande från samfundet och i förening med varning mot advokat eller advokatbolag – få ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolags ledning genom beslut om sanktionsavgift och tillfälligt förbud att ingå i advokatbolags ledning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Förslagen i propositionen överensstämmer i huvudsak med innehållet i regeringens tidigare lagrådsremiss, med några justeringar efter påpekanden från Lagrådet.

I lagrådsremissen tillgodosåg regeringen vissa synpunkter som Advokatsamfundet hade lämnat på innehållet i den promemoria från Finansdepartementet, som låg till grund för förslagen.

När det gällde sanktionsavgifter mot advokater ansåg Advokatsamfundet i sitt remissvar att ett sådant ingripande – på motsvarande sätt som ett ingripande mot personer i advokatbolags ledning – ska förutsätta att en advokats överträdelse av penningtvättslagen är allvarlig, upprepad eller systematisk och att advokaten uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen, eftersom förslaget är av straffrättslig natur och kommer i konflikt med advokatens rättsstatliga roll. Samfundet anförde att förslaget innebär att förutsättningarna för sanktionsavgift mot advokater kommer att variera, beroende på om det är en advokat eller ett advokatbolag som har överträtt penningtvättslagen (och en advokat ingår i advokatbolagets ledning).

Men regeringen anser att en sanktionsavgift mot en advokat för en överträdelse av penningtvättslagen inte kan anses utgöra ett straff i den mening som avses i Europakonventionen. Regeringen anser därför till skillnad från Advokatsamfundet att en sanktionsavgift mot en advokat – i likhet med vad som gäller för revisorer och fastighetsmäklare – inte bör förutsätta att advokaten uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Läs mer om förslagets tidigare beredning och Advokatsamfundets synpunkter

Prop. 2018/19:125 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Advokatsamfundets remissyttrande