Advokatsamfundet är positivt till inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter, men har flera synpunkter på hur en sådan bör utformas. Det framgår av samfundets remissyttrande över promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).

Advokatsamfundet konstaterar att en oberoende myndighet för mänskliga rättigheter kan fylla flera viktiga funktioner. Samtidigt är det, enligt samfundet, viktigt att institutionen utformas på rätt sätt, annars kan den vålla mer skada än nytta.

Precis som utredningen anser Advokatsamfundet att myndigheten inte ska pröva individuella fall. Till skillnad från utredaren menar dock Advokatsamfundet att den nya myndigheten inte bör ägna sig åt opinionsbildning och policyskapande. Istället bör den främst arbeta med att utvärdera hur fri- och rättigheter respekteras.

I utredningen föreslås att den nya myndigheten ska främja ”säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser på de mänskliga rättigheternas område.”

Advokatsamfundet anser här att den fjärde rättskällan, ”andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser på de mänskliga rättigheternas område” bör utgå, detta eftersom många folkrättsliga dokument är motsägelsefulla och drivna av politiska hänsynstaganden. Att beakta dessa politiska dokument riskerar snarast att urholka fri- och rättighetsskyddet, påpekar Advokatsamfundet.

Samfundet understryker avslutningsvis att ”institutionen inte får bli ett alibi för att försvåra för enskilda att få praktisk möjlighet att få gehör och genomslag för sina fri- och rättigheter” och anser att den nya institutionen bör granska JK:s roll och processföring inom MR-området.

Läs remissvaret.

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).