Advokatsamfundet ställer sig negativt till regeringens utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Enligt Advokatsamfundet saknas tillfredsställande analys i flera delar av förslaget. Det medför bland annat att det framstår som oklart det är ändamålsenligt att förlänga den tillfälliga begränsningslagen (2016:752).

Advokatsamfundet menar att förslaget om att vissa statslösa personer ska kunna få permanent uppehållstillstånd inte tycks vara fullständigt berett. Det riskerar att medföra otillfredsställande konsekvenser.

När begränsningslagen bereddes 2016, avstyrkte Advokatsamfundet i huvudsak regeringens lagförslag. Advokatsamfundets principiella uppfattning kvarstår oförändrad, och samfundet avstyrker den föreslagna förlängningen av den tillfälliga lagen.

Begränsningslagen 2016 syftade enligt regeringen till att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande och att få fler asylsökande att välja att söka asyl i andra EU-medlemsstater. Det svenska asylsystemet var utsatt för stora påfrestningar, och regeringen hade gjort bedömningen att situationen utgjorde ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet.

Advokatsamfundet noterar att behovet av att förlänga begränsningslagen nu förklaras med dels att utmaningarna gällande bland andra nyanländas etablering är fortsatt stora, dels att det fortsatta förhandlingar pågår inom EU för ett nytt gemensamt asyl regelverk.

När det gäller förklaringen om de fortsatt stora utmaningarna, saknar Advokatsamfundet en närmare analys och utvärdering av den nuvarande situationen för svenskt flyktingmottagande. Därmed saknas också en analys av om syftet med begränsningslagen har uppfyllts, eller om de förändringar som skett sedan lagen trädde i kraft faktiskt beror på begränsningslagen eller andra omständigheter. Advokatsamfundet noterar att det finns rapporter – bland annat från Röda korset –  som talar för att de beror på andra omständigheter.

Advokatsamfundet noterar även att regeringen i lagrådsremissen, i samband med förslaget om att återinföra vissa möjligheter till familjeåterförening, också anger att läget nu inte är lika ansträngt som när begränsningslagen infördes. De två beskrivningarna i lagrådsremissen av den nuvarande situationen förefaller alltså inte vara helt förenliga.

Advokatsamfundet ifrågasätter sammanfattningsvis, utifrån det angivna syftet med begränsningslagen, om det är ändamålsenligt att förlänga lagen.

När det gäller förklaringen att det pågår fortsatta förhandlingar inom EU för ett gemensamt regelverk för asyl, saknar Advokatsamfundet en närmare analys om förutsättningarna för ett sådant regelverk. Det kan inte uteslutas att ett sådant unionsgemensamt regelverk kan komma att dröja lång tid, eller kanske inte alls kommer att antas. Advokatsamfundet vill framhålla att varkenrätten till familjeåterförening eller möjligheten att återinföra humanitära skäl för asyl (synnerligen och särskilt ömmande omständigheter) hör till de områden som behandlas i förhandlingarna om nya EU-gemensamma regler.

Därutöver har Advokatsamfundet ytterligare kritiska synpunkter på förslaget.

Advokatsamfundets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige