Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar finansmarknadsminister Per Bolunds uttalanden om lagstiftning om advokater och penningtvätt enligt följande.

”Statsrådet Bolund uppger sig vara ’förbannad’ på Swedbank. Det kan man verkligen förstå. Regeringen verkar dock försöka dra politisk nytta av situationen genom att under stora åthävor meddela att den på torsdagen beslutat om en lagrådsremiss rörande penningtvätt och advokater antydande att det skulle förekomma penningtvätt på svenska advokatbyråer i en omfattning som föranledde detta lagstiftningsinitiativ.

Lagrådsremissen tar emellertid sin utgångspunkt i ett flera år gammalt penningtvättsdirektiv, som måste implementeras i svensk rätt. På grund av otillräckligt beredningsunderlag vid implementeringen av direktivet tvingades man att bryta ut den del som avsåg advokater. Vi har haft en expert med i utredningen och avgivit ett långt yttrande över betänkandet som bland annat behandlar sanktionsavgifter och ingripande mot person i ledande befattning. Inte som antyddes av statsrådet mer långtgående disciplinära åtgärder. Dessa åvilar alltjämt Advokatsamfundet.

Det ankommer också på Advokatsamfundet att lämna över ett ärende till länsstyrelsen för bedömning i vissa fall. Eftersom vi inte önskade ha ansvaret för att utdöma sanktionsavgifter med mera har det kommit att anförtros länsstyrelsen. Vi föreslog att Justitiekanslern istället skulle få denna uppgift, då det är den myndighet som utövar tillsyn över Advokatsamfundet. Justitiekanslern var dock inte så förtjust i denna tanke.

Regeringens beslut om en lagrådsremiss har dock låtit vänta på sig. Oklart varför. Förslaget har ingenting med Swedbank att göra och framförallt ingenting med advokaters medverkan i den påstådda penningtvätten att göra. Lättvunna politiska poänger är inte det som behövs i dagsläget.”

Läs Advokatsamfundets yttrande över Finansdepartementets lagförslag från maj 2018