Enligt den internationella undersökningen World Justice Project (WJP) är Sverige det fjärde mest rättssäkra landet i världen. Bara Danmark, Norge och Finland har bättre resultat.

WJP:s rättssäkerhetsindex (rule of law index) mäter hur människor upplever rättsäkerhet i sitt vardagsliv i 126 länder. Undersökningen analyserar enkätsvar från mer än 120 000 hushåll och 3 800 experter över hela världen.

Länderna utvärderas utifrån åtta rättssäkerhetsdimensioner:

 • Kontroll av regeringsmakten
 • Frånvaro av korruption
 • Öppenhet i förvaltningen
 • Grundläggande rättigheter
 • Ordning och säkerhet
 • Verkställighet och efterlevnad av regler och beslut
 • Rättskipning i civilmål
 • Rättskipning i brottmål

På årets lista finns endast västerländska länder med på listan över de tio mest rättssäkra länderna. Det översta landet på listan utanför västvärlden är Singapore på 13:e plats.

Enligt WJP:s index för 2019 är de rättssäkraste länderna

 1. Danmark
 2. Norge
 3. Finland
 4. Sverige
 5. Nederländerna
 6. Tyskland
 7. Österrike
 8. Nya Zeeland
 9. Kanada
 10. Estland

USA finns på 20:e plats av de 126 undersökta länderna, Ryssland på 88:e och Kina på 82:a plats.

Längst ned på listan ligger Venezuela och därovanför Kambodja, Kongo och Afghanistan.

World Justice Project konstaterar att det finns tecken i undersökningen som tyder på att rättsstatliga värden åsidosätts mer och att auktoritarismen ökar. Index för inskränkningar i regeringsmakten har sjunkit mer än någon annan faktor i undersökningen. Det rör sådana kontrollfunktioner för regeringsmakten som oberoende domstolsväsende, fri press m.m. De länder som har tappat mest i det hänseendet är Polen (plats 27), Bosnien och Hercegovina (plats 60) samt Serbien (plats 78).

Ungern, mot vilket EU liksom mot Polen har inlett ett artikel 7-förfarande enligt EU-stadgan för att fastställa om medlemsstaten allvarligt åsidosätter Europeiska unionens värden, kommer på 57:e plats på listan.

I rapporten för 2019 kommer Sverige inte på första plats i någon av de åtta rättssäkerhetsdimensionerna. Sverige finns bland de tio främsta i alla rättsäkerhetsdimensioner utom ordning och säkerhet.

The World Justice Project är en ideell organisation som grundades på initiativ av bland annat det amerikanska advokatsamfundet, American Bar Association, 2006.

Sveriges resultat i World Justice Projects undersökning