Den 6 mars bjöd Hildary tillsammans med Advokat i framtiden in till en kvällsföreläsning i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm. Föreläsare var Moa Lidén, som är universitetsadjunkt och doktor i allmän rättslära vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon presenterade slutsatserna i den avhandling hon disputerade på i september 2018: Confirmation Bias in Criminal Cases.

Moa Lidén. Foto: Eva Ekholm
Moa Lidén. Foto: Eva Ekholm

Confirmation bias syftar på tendensen att leta efter eller lägga större vikt vid argument och bevis som ger stöd för och bekräftar en befintlig uppfattning – och att bortse från eller omtolka sådant som motsäger den. Beteendet finns hos oss alla, oavsett faktorer som kön, ålder, etnisk bakgrund, utbildning och socioekonomisk status. Moa Lidéns avhandling sätter särskilt fokus på felkällor i svenska polisers, åklagares och domares beslutsfattande inom ramen för brottmålsprocessen.

I sin forskning har Moa Lidén utifrån statistiska beräkningar konstaterat att det sannolikt finns fler som är felaktigt dömda i Sverige än de som beviljas resning. Hon har, med utgångspunkt i de lägsta siffrorna i internationella studier, gjort det statistiska antagandet att 0,50 procent av alla fällande brottmålsdomar är felaktiga. Av 344 353 fällande tingsrättsdomar skulle då 1 722 vara felaktiga. Vissa av de dömda ansöker om och beviljas resning och frias i en högre instans, men det kvarstår också felaktigt dömda som inte kommer så långt. Moa Lidén konstaterar, utan att ha tittat på de enskilda målen, att hennes övergripande slutsats i avhandlingen är att det statistiskt är väldigt sannolikt att det finns felaktigt dömda i Sverige.

– Om man sedan antar att samtliga felaktigt fällda individer överklagar samt ansöker om resning kommer vissa av dem att frias på detta sätt, men robusta statiska analyser belyser också risken för att många av dessa individer förblir felaktigt dömda. Slutsatsen blir således att det rent statistiskt sett är sannolikt att det finns flera felaktigt dömda i Sverige, säger Moa Lidén.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.