Advokatsamfundet säger ja till att införa en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott. Det framgår av samfundets remissvar på betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32).

Förslaget om barnfridsbrott innebär ett särskilt straffansvar för den som begår en brottslig gärning mot en närstående person och gärningen bevittnas av ett barn, om gärningen är ägnad att skada tryggheten eller tilliten hos barnet i förhållande till någon av dessa personer.

Advokatsamfundet skriver i remissvaret bland annat: ”Genom införandet av en ny straffbestämmelse, barnfridsbrott, förväntas barnets rättsliga ställning stärkas. Detta ser Advokatsamfundet som mycket positivt. Att barn som bevittnar brott mellan närstående bedöms vara utsatta för brott och som målsägande ges möjlighet till skadestånd och gottgörelse för den kränkning de utsatts för stärker barnets rättsliga ställning.”

Enligt Advokatsamfundet bör dock förslaget kompletteras så att misstänktas och tilltalades rättssäkerhet kan säkerställas. Det behövs också, så som utredningen konstaterar, en rad andra åtgärder för att ta hand om de barn som blir föremål för brottsutredningar och rättsprocesser med närstående som motparter. Advokatsamfundets nämner här bland annat ett utvidgat uppdrag för den särskilda företrädare som har att bevaka barns intressen i en brottsutredning och rättsprocess.

Samfundet är också positivt till utredningsförslaget om en ny straffbestämmelse om uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord, men konstaterar en sådan bestämmelse måste vara ”ytterst tydlig i fråga om vilka straffbara gärningar som omfattas av kriminaliseringen, för att på så sätt möjliggöra erforderlig förutsebarhet.”

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32