Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade i Sveriges Radio P1:s samhällsprogram Studio Ett den 16 september och diskuterade bekämpning av gängkriminaliteten.

Mia Edwall Insulander sade att det är bekymrande att det förs fram en mängd förslag om lagändringar som ska genomföras mycket snabbt, utan att utreda konsekvenserna.

– Traditionellt har Sverige haft en långsam men rättssäker lagstiftningsprocess. Det får vi inte släppa på. Ska det genomföras förändringar måste de fortfarande analyseras och alla aspekter av det hela utredas innan de införs. Om det går för snabbt finns det risk att man urholkar rättssäkerheten, sade Mia Edwall Insulander.

Hon framhöll att det alltid behöver utredas om det finns ett behov av lagändringar, om de är effektiva och om de är proportionerliga.

Mia Edwall Insulander var positiv till att förstärka stödet till och skyddet för vittnen i brottmålsrättegångar.

– Att utöka vittnesstödet är viktigt, för vi har vittnesplikt i Sverige. Man är skyldig att vittna om man blir kallad, och då är det viktigt att det finns ett vittnesstöd. Vittnen behöver få tillräckligt skydd i samband med att de vittnar och efteråt, så att de vågar vittna, sade hon.

Advokatsamfundet är skeptiskt till förslagen om att införa ”kronvittnen” och anonyma vittnen. Det beror på att det finns starka rättsäkerhetsaspekter på frågorna, förklarade Mia Edwall Insulander

– Om du är misstänkt för ett brott och du inte vet vem det är som har vittnat emot dig, går det emot rättssäkerhetsprinciper. Det är inte förenligt med en rättsstat, sade hon.

– Också med kronvittnen finns stora risker ur rättssäkerhetsperspektiv – att det blir mer av ett angiverisystem än något annat. Om en sådan lag ska införas, kan den inte införas utan utredning.

I fråga om att avskaffa de lägre straffen för unga lagöverträdare, hänvisade Mia Edwall Insulander till Advokatsamfundets remissyttrande från maj 2019, där samfundet avstyrker förslaget om att slopa ”straffrabatten”. I remissvaret påpekar  Advokatsamfundet att utredningen inte ens fick i uppdrag att analysera om det är lämpligt att avskaffa särbehandlingen av unga, utan bara att överväga hur en slopad straffrabatt bör genomföras.

Mia Edwall Insulander påminde om att unga lagöverträdare särbehandlas sedan länge i svensk lag.

– Ska man ta bort ”straffrabatten” för unga lagöverträdare innebär det fler unga i våra fängelser och fler unga som blir häktade. Där har Sverige blivit kritiserat bland annat av FN:s tortyrkommitté. Det finns stora konsekvenser av att unga lagöverträdare oftare ska sättas i fängelse eller häktas.

Mia Edwall Insulander menade att åtgärder som kan hjälpa är att tillföra mer medel till socialtjänsten, som har till uppgift att fånga upp unga om de hamnar på glid, och att tillföra mer resurser till polisen.

Lyssna på inslaget i Studio Ett