Domstolsverket har lämnat underlag till regeringen för beräkningen av timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet 2020.

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för 2020 räknas upp med 24 kronor eller 1,75 procent i förhållande till timkostnadsnormen som gäller för 2019, 1 380 kronor. Då skulle timkostnadsnormen för biträden med F-skatt för 2020 bli 1 404 kronor exklusive moms. För biträden utan F-skatt skulle beloppet för 2020 bli 1 068 kronor exklusive moms.

Efter ett regeringsbeslut 2017 utgår beräkningen av timkostnadsnormen från en uppräkningsmodell som grundas på ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för timkostnadsnormen 2020 grundas därmed på förändringen av detta index mellan 2017 och 2018. Advokatsamfundet riktade kraftig kritik mot beräkningsmodellen när den infördes 2017 och menade att den på sikt kommer att bidra till en sänkning av ersättningarna till rättsliga biträden.

Timkostnadsnormen fastställs av regeringen och styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.  I november fastställer Domstolsverket taxor för ersättning till rättsliga biträden som är grundade på timkostnadsnormen. Även ersättningen på försäkringsbolagens rättsskydd för privatpersoner styrs av timkostnadsnormen.

Domstolsverkets skrivelse till regeringen med underlag för beräkning av timkostnadsnorm för 2020