Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nej till längre häktningstider

Remissvar från Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet avstyrker Justitieutskottets förslag om förlängning av tidsgränsen för häktning till nio månader. Tidsgränsen bör istället, som regeringen föreslagit i en proposition (prop. 2019/20:129), vara sex månader, anser Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets skriver i sitt remissvar att utskottets förslag om en förlängning av häktningstiden till nio månader kommer i ett sent skede av lagstiftningsprocessen, trots att frågan utretts under flera år och utan att någon egentlig kritik har anförts från remissinstanserna.

Justitieutskottets angivna skäl för förslaget är att brotten blivit mer svårutredda och att misstänkta avsevärt kan försvåra brottsutredningarna. Enligt Advokatsamfundet finns det inga belägg för denna uppfattning. Förslaget om förlängning saknar dessutom, enligt samfundet, tillräckliga överväganden i fråga om den grundläggande principen om proportionalitet.

Läs remissvaret: