Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 augusti 2020 kan polisen och socialtjänsten dela sekretessbelagd information när det finns misstanke om terrorbrott. Sveriges advokatsamfund har varit kritiskt mot de nya bestämmelserna under hela lagstiftningsförfarandet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterade de nya reglerna i Dagens Eko i dag den 5 augusti. Hon framhöll bland annat att det kan vara svårt för socialtjänsten att göra straffrättsliga bedömningar.

– Är det verkligen socialtjänsten som bäst kan bedöma vad som eventuellt kan bli brottsligt eller inte? Det är det vi pratar om här, inte det som är brottsligt, och då är frågan om det verkligen är socialtjänsten som kan göra de straffrättsliga bedömningarna, sa Mia Edwall Insulander.

Mia Edwall Insulander konstaterade i Ekointervjun att det är fråga om två motstående intressen: å ena sidan intresset att stävja terrorbrott, å andra sidan intresset att skydda den enskildes integritet. Mia Edwall Insulander trodde att de nya bestämmelserna kan medföra att socialtjänsten riskerar att bli en informationscentral åt polisen.

– Det finns risker med det här i förlängningen, att personer inte längre vågar vända sig till socialtjänsten när man behöver, därför att det kan vändas mot en. Och då finns det en risk att tilliten som ska finnas till socialtjänsten skadas.

Enligt Mia Edwall Insulander fanns redan enligt den tidigare lagstiftningen möjligheter att dela tillräckliga uppgifter.

Advokatsamfundet var starkt kritiskt till bestämmelsen redan i sitt remissyttrande i december 2018 över utredningsbetänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism där förslaget presenterades. Advokatsamfundet avstyrkte förslaget och skrev i yttrandet att det ”medför så svåra tillämpnings- och gränsdragningsproblem för socialtjänsten att den kommer att urholka och omintetgöra skyddet för sekretesskyddad information”. I remissyttrandet betonade Advokatsamfundet också att det ”är avgörande för socialtjänstens verksamhet att de som vänder sig till socialtjänsten kan vara trygga med att de uppgifter som de lämnar eller som annars kommer fram i ett ärende inte används till men för dem. Socialtjänsten ska inte fungera eller kunna befaras fungera som en informationscentral för andra myndigheter i deras verksamheter”.

Lyssna på inslaget i Dagens Eko i Sveriges Radio från den 5 augusti 2020

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65).