Europeiska kommissionen har publicerat 2020 års resultattavla för rättskipningen i EU. Resultattavlan är en jämförande översikt över effektivitet, kvalitet och oberoende i rättssystemen i EU:s medlemsländer.

Årets resultattavla visar att rättssystemens effektivitet fortsätter att förbättras i ett stort antal medlemsländer. Men medborgarnas tilltro till rättsväsendets oberoende fortsätter samtidigt att minska i några medlemsländer. Det framgår av resultaten i en Eurobarometerundersökning som publicerades samma dag som resultattavlan.

– Jag känner mig uppmuntrad över att se att rättssystemen inom EU fungerar bättre och att EU-medborgarna effektivt kan söka rättslig prövning. Det som oroar mig är att rättssystemen i vissa länder inte uppfattas som oberoende och att politiska påtryckningar är en av huvudorsakerna bakom detta, säger Věra Jourová, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet.

– Resultaten kommer att användas som underlag i kommissionens första årsrapport om rättsstatsprincipen senare i år. Från och med 2020 års utgåva kan vi iaktta förbättringar av rättssystemens effektivitet i det stora flertalet av medlemsländer, vilket är goda nyheter. Vi kan dock också se att medborgarna inte till fullo litar på sina rättssystem, vilket är ett problem som vi måste åtgärda, säger Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

De viktigaste resultaten i 2020 års resultattavla för rättskipningen i EU

  • Positiva tendenser vad gäller rättssystemens effektivitet.
    Sedan 2012 har utvecklingen varit positiv i de flesta medlemsländer som har ansetts stå inför särskilda problem. I nästan alla medlemsländer har längden på domstolsförfarandena i första instans kortats av eller varit oförändrad. I resultattavlan undersöks också effektiviteten inom vissa områden av EU-lagstiftningen, som har valts ut på grund av sin relevans för den inre marknaden och företagarklimatet. Här ingår bland annat konsument- och penningtvättslagstiftningen.
  • Rättsväsendets oberoende uppfattas ha minskat jämfört med 2019.
    Enligt en ny Eurobarometerundersökning anser medborgarna i två tredjedelar av medlemsländerna att rättsväsendet har blivit mer oberoende sedan 2016. Men jämfört med 2019 anser allmänheten i ungefär två femtedelar av alla medlemsländer, och i ungefär hälften av de medlemsländer som står inför särskilda utmaningar, att oberoendet har minskat. Det mest uttalade skälet till den upplevda bristen av oberoende hos domstolar och bland domare var ingripanden eller påtryckningar från statens och politikers sida, följt av påtryckningar från ekonomiska eller andra särintressen.
  • Förbättrad tillgänglighet och jämställdhet.
    Nästan alla medlemsländer ger information på nätet om sina rättssystem. De flesta lämnar information till personer med nedsatt syn eller hörsel, och även till personer med andra modersmål. Medlemsländerna har börjat införa system för maskinläsbara domar, om än med variation mellan medlemsstaterna i fråga om hur avancerade dessa system är. Nästan alla medlemsländer gör åtminstone vissa förenklingar för barn, med exempelvis förhörsmetoder som är anpassade till barn. Men barnanpassade webbplatser med information om rättssystemet finns bara i mindre än hälften av medlemsländerna. Kvinnor innehar fortfarande mindre än 50 procent av domarämbetena i de flesta medlemsländernas högsta domstolar, men andelen ökar sedan 2010 i de flesta medlemsländer.

EU-kommissionen ska skärpa sin övervakning av situationen för rättsstatsprincipen i alla medlemsländer med hjälp av en ny rättsstatsmekanism. Resultattavlan för rättsskipningen bidrar med underlag till kommissionens första årliga rapport om rättsstatsprincipen, som offentliggörs senare under 2020.

Om resultattavlan

Resultattavlan för rättsskipningen i EU lanserades 2013. Resultattavlan innehåller en bedömning av de nationella rättssystemens oberoende, kvalitet och effektivitet. Den innehåller också indikatorer gällande disciplinära förfaranden mot domare och utnämningar av ledamöter i domstolsväsendets tillsynsmyndigheter.

För första gången innehåller resultattavlan 2020 också en konsoliderad översikt över åtgärder som rör ett ”barnvänligt rättsväsende” och information om domstolsavgifter och rättsliga avgifter.

Resultattavlan förespråkar inte någon särskild typ av rättssystem och behandlar alla medlemsstater på lika villkor. Eftersom resultattavlan för 2020 omfattar perioden 2012–2019 återspeglar den inte följderna av covid-19-krisen.

Resultattavlan för rättskipningen i EU 2020

Eurobarometerundersökning om det upplevda oberoendet hos de nationella rättssystemen i EU bland allmänheten