Advokatsamfundet avstyrker förslagen i riksdagens justitieutskotts promemoria Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31).

Enligt förslagen i justitieutskottets promemoria ska två omständigheter, som ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord, läggas till i uppräkningen i 3 kap. 1 § brottsbalken. Syftet med förslaget är att de omständigheter som talar för livstids fängelse ska förtydligas och utvidgas ytterligare.

De omständigheter som enligt förslaget ska läggas till i lagtexten är

  1. mord som har riktats mot närstående
  2. mord som har utgjort ett led i en brottslig verksamhet i organiserad form.

När det gäller den ena omständigheten, brott mot närstående, skulle förslaget enligt Advokatsamfundets uppfattning inte få någon effekt utöver vad lagstiftningen ger redan i dag. Därför är förslaget inte nödvändigt.

När det gäller den andra tillkommande omständigheten, att gärningen utgör ett led i organiserad brottslighet, anser Advokatsamfundet även här att förslaget inte fyller någon funktion eftersom grunden för förslaget – gängkriminella personers dödsskjutningar på öppen gata – redan täcks av den befintliga lydelsen av 3 kap. 1 § brottsbalken.

Dessutom ser inte Advokatsamfundet hur en komplettering med ytterligare omständigheter i bestämmelsen skulle främja möjligheterna till en nyanserad straffmätning.

Den 1 januari 2020 trädde en lagändring i kraft med syftet att livstids fängelse ska användas i betydligt större utsträckning än tidigare.

I remissvaret konstaterar Advokatsamfundet att straffbestämmelsen om mord i 3 kap. 1 § brottsbalken nyligen omarbetades och ändrades i skärpande riktning och att lagändringen med syftet att livstids fängelse ska användas i betydligt större utsträckning än tidigare trädde i kraft så sent som den 1 januari 2020. Lagändringen innebär att det i straffbestämmelsen anges att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen har föregåtts av noggrann planering, har präglats av särskild förslagenhet, har syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, har inneburit svårt lidande för offret eller annars har varit särskilt hänsynslös.

I fråga om brott mot närstående konstaterar Advokatsamfundet att det förhållande att brottet riktat sig mot en närstående redan i dag betraktas som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet för mord samt att det också framgår av förarbetena till den senaste ändringen av 3 kap. 1 § brottsbalken att det är en omständighet som anses tala för livstids fängelse och som omfattas av hänvisningen till att en gärning annars har varit särskilt hänsynslös.

I fråga om brott som är ett led i organiserad brottslighet konstaterar Advokatsamfundet att det material som justitieutskottet har undersökt inte stöder uppfattningen att påföljdsbestämningen vid dödliga gängskjutningar skulle kunna påverkas genom att ytterligare en omständighet om organiserad brottslighet fogas till straffbestämmelsen.

Advokatsamfundet konstaterar sammanfattningsvis att möjligheterna till en nyanserad straffmätning inte främjas om det fogas ytterligare omständigheter till uppräkningen i 3 kap. 1 § brottsbalken. Därmed anser Advokatsamfundet att de föreslagna tilläggen i straffbestämmelsen inte är nödvändiga och därför inte bör läggas till grund för lagstiftning.

I remissvaret för Advokatsamfundet ett utförligt resonemang om skälen till att samfundet avstyrker förslagen.

Advokatsamfundets remissyttrande över justitieutskottetes promemoria Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31).